MooAlp


แบบฝึกหัดเรื่องแรงโน้มถ่วง
จงเติมข้อความลงในช่องว่าง

1. แรงโน้มถ่วงของโลกมีค่า..................................นิวตันที่ผิวโลก

 
2. นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบกฎความโน้มถ่วง คือ............................

3. สาเหตุที่ทำให้แรงโน้มถ่วงบนดวงจันทร์น้อยกว่าบนโลก เพราะ......................................

4. เมื่อมะม่วงหรือผลไม้ชนิดอื่น หลุดลอยจากกิ่งแล้ว ต้องตกลงสู่พื้นดิน เพราะ.......................

5.ชายคนหนึี่งมวล 75 กิโลกรัม เมื่อจะออกไปเป็นมนุษย์อวกาศล่องลอยอยู่ในอวกาศในระยะห่่างจากโลก 3 เท่า ของรัศมีโลก

 จะมีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อชายคนนั้นเท่าใด เมื่อกำหนดมวล 1 กิโลกรัมบนพื้นโลกหนัก 9.8 นิวตัน........................

6. แรง (Force)  หมายถึง..................................................................................................................................

7.  แรงแบ่งออกเป็น  2 ประเภทใหญ่คือ1...............................................2.........................................................
ตประจำวัน
8. อธิบายกฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน..................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

9. บนดวงจันทร์มีแรงโน้มถ่วงน้อยกว่าโลก  1/6  ถ้านักเรียนหนัก  56  กิโลกรัม บนดวงจันทร์นักเรียนจะมีน้ำหนักเท่าใด

.........................................................................................................................................................................

10  จงยกตัวอย่างประโยชน์ของแรงโน้มถ่วงที่นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน....................................................................


แรง (Force) หมายถึง สิ่งที่ไปกระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของวัตถุ เช่น เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ เปลี่ยนขนาดของอัตราเร็ว หรือเปลี่ยนขนาด รูปร่างของวัตถุ
แรง มีหน่วย เป็น นิวตัน (N) (เป็นการให้เกียรติแก่เซอร์ไอแซค นิวตัน ผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก) แรง เป็น ปริมาณเวกเตอร์ ซึ่งมีขนาดและทิศทาง

นอกจากนี้ นิวตันยังได้อธิบายเกี่ยวกับแรงไว้เป็น กฎต่างๆ 3 ข้อ คือ
กฎข้อ 1 'วัตถุจะรักษาสภาพอยู่นิ่งหรือสภาพเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอในแนวเส้นตรง นอกจากจะมีแรงลัพธ์ที่ค่าไม่เป็นศูนย์
มากระทำ'
กฎข้อ 2 'เมื่อมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ จะทำให้วัตถุเกิดความเร่งในทิศเดียวกับ แรงลัพธ์ที่มากระทำและขนาดของความเร่งนี้จะแปลผันตรงกับขนาดของแรงลัพธ์และแปลผกผันกับมวลของวัตถุ
กฎข้อ 3 'ทุกแรงกิริยาจะต้องมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงข้ามเสมอ'

ชนิดของแรง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1. แรงในธรรมชาติ หมายถึง แรงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เราไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดแรงเหล่านี้ขึ้น แต่เรารู้ว่ามีแรงเกิดขึ้นเพราะสามารถทดลองให้เห็นจริงได้
แรงในธรรมชาติจะแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆได้ 4 แรง คือ
1.1 แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravitation Force) เป็นแรงที่ใกล้ตัวเราที่สุด ทำให้เราไม่หลุดออกไปแล้วอยู่อย่างอิสระเหมือนอยู่ในอวกาศ นิวตัน อธิบายโดยใช้กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล คือ 'วัตถุ 2 วัตถุที่อยู่ห่างกันจะเกิดแรงดึงดูดซึ่งกันและกัน โดยขนาดของแรงจะแปรผันตรงกับขนาดของมวลทั้ง 2 และแปรผกผันกับระยะห่างระหว่างมวลทั้ง 2 ยกกำลังสอง '


-:- โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 -:-PWSchool-KM © 2011


Generated 0.010925 sec.