บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการ

บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการ

นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It