Logbook อัพเดต วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เพื่อให้รองรับ ว14/2561...

เพื่อให้โปรแกรม Logbook รองรับตาม ว.14/2561 จึงได้มีการปรับปรุงโปรแกรม Logbook ดังนี้ 1. สูตรการคำนวณในแผ่นงานที่ 9-1 2. ปรับการกรอกข้อมูลในแผ่นงานที่ 6 จากรายการ “จำนวนวันที่เข้ารับการพัฒนา” เป็น “วันท...

โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาร (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลา...

โปรแกรมบันทึกประวัติการปฏิบัติงาร (Logbook) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูเพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลือนวิทยฐานะ คลิกลิงค์ >>http://gg.gg/bnh6k...

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็...

เอกสารแนบ  แนวทางเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีว...

เอกสารแนบ log book เอกสารแนบ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน เอกสารแนบ การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการ เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีการ...

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐาน...

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม เอกสารแนบแบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ เอกสารแนบว21_หนังสือเ...

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561...

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารแนบ แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ เอกสารแนบ 1428 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ...