กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายธรณัส โสมนัส
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
6

                กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมด้านความประพฤติ ศีลธรรม จรรยามารยาทอันดีให้แก่นักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้มีระเบียบวินัยและประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมในสังคม  ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกัน  และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร

พันธกิจการบริหารงานกิจการนักเรียน

 1. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
 2. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 3. จัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
 4. ดูแลและควบคุมความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน  ตลอดจนป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน
 5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน

 1. สร้างความศรัทธา
 2. สร้างความร่วมมือ
 3. ส่งเสริมพัฒนาต่อยอด

วิสัยทัศน์ในการบริหารงานกิจการนักเรียน มีความมุ่งหวังให้นักเรียน

 1. นักเรียนเป็นคนเก่งด้านวิชาการ  ด้านการกีฬา  และเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน
 2. นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม  จริยธรรมของโรงเรียนและสังคม
 3. นักเรียนเป็นอยู่อย่างมีความสุขในขณะที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนนี้

ความมุ่งหวังส่งเสริมพัฒนา สนับสนุนนักเรียน

 1. นักเรียนต้องมีความอ่อนน้อม อ่อนหวาน  อ่อนโยน
 2. นักเรียนต้องแต่งกายเรียบร้อย มีสัมมาคารวะ
 3. นักเรียนต้องรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน

งานบริหารกิจการนักเรียน ประกอบด้วย

 1. งานสำนักงานบริหารงานกิจการนักเรียน
 2. งานสารสนเทศ  สถิติ  บัตรประจำตัวนักเรียน
 3. งานประชาธิปไตยในโรงเรียน
 4. งานรักษาความปลอดภัย/ งานเวรประจำวัน
 5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครอง
 6. งานส่งเสริมระเบียบวินัย  งานระดับชั้น  งานครูที่ปรึกษา
 7. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 8. งานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
 9. งานสวัสดิการและประกันอุบัติเหตุนักเรียน
 10. งานกิจกรรมคณะสี
 11. งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It