กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล

 

1. งานสารบรรณ

1.1 ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือราชการภายในและภายนอก และประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องตลอดจนจัดทำสถิติหนังสือ เข้า-ออก ทุกเดือน

1.2 จัดทำหนังสือราชการต่างๆ จัดส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก  รวมทั้งจัดเก็บและแยก หนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียนต่าง ๆ

1.3 จัดทำสำเนาเอกสารแจ้งเวียนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติ

1.4 ลงทะเบียนและตรวจสอบกลั่นกรองหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

1.5 ออกเลขที่หนังสือราชการ

1.6 รับทราบคำวินิจฉัยสั่งการ และดำเนินการตามคำสั่งตลอดจนบันทึก เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจและสั่งการ

 

2. การงานการเงินและบัญชี

2.1 การระดมทรัพยากร

2.2 การจัดหารายได้และผลประโยชน์

2.3 การจัดทำบัญชีการเงิน


3.
งานพัสดุและสินทรัพย์

3.1 การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

3.2 การจัดหาพัสดุ

3.3 การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

3.4 การควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหน่ายพัสดุ

 

4. งานบริหารบุคคล 

รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ วางแผนและจัดระบบงานด้านพัฒนาระบบงานบุคคล การวางแผนอัตรากำลังคน การขอกรอบกำหนดตำแหน่งและอัตรากำลัง การประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการเกี่ยวกับเสนอผลงานทางวิชาการ ตลอดจนให้คำปรึกษา  แนะนำที่เกี่ยวกับงานบริหารบุคคล

 

5. งานแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษา

5.1 งานแผนงาน การจัดทำและเสนอของบประมาณ

5.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

5.1.2 จัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

5.1.3 วิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

5.1.4 เบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ

5.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

5.2.1 ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

5.2.2 ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในโรงเรียน

5.2.3 ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจากหน่วยงานภายนอก

5.2.4 จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร

 

6. งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและสาระสนเทศกลุ่มสาระฯ/กลุ่มงาน 

6.1 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6.1.1 สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

6.1.2 วางแผน  กำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

6.1.3 ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่างๆ  ของสถานศึกษา

6.1.4 สนับสนุนให้บุคลากรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

6.1.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

6.1.6 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึก

6.1.7 ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้

6.2 พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

6.2.1 สำรวจระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

6.2.2 จัดทำทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

6.2.3 จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษา

6.2.4 พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติภารกิจ

6.2.5 จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารเสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น เขตพื้นที่การศึกษา  และส่วนกลาง

6.2.6 นำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการและการประชาสัมพันธ์

6.2.7 ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  และปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะ

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It