กลุ่มบริหารทั่วไป

กลุ่มบริหารทั่วไป

วิสัยทัศน์
(vision)

       ‘มุ่งมั่น สนับสนุน อำนวยการ ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้’

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริการและบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม สนับสนุนและการอำนวยการความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริการบริหาร งานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานที่ทำเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิด ชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

ขอบข่ายงาน 

 1. งานโสตทัศนศึกษา
 2. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 3. งานลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว
 4. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนการศึกษา
 6. งานทุนการศึกษาและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
 7. งานประชาสัมพันธ์การศึกษา
 8. งานสัมพันธ์ชุมชน
 9. งานอนามัยโรงเรียน และงานโภชนาการ
 10. งานสวัสดิการโรงเรียน
 11. งานยานพาหนะ
 12. งานเวร-ยามรักษาความปลอดภัย
 13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

งานโสตทัศนศึกษา
สถานที่ห้องโสตทัศนศึกษาอยู่ที่อาคาร 1 ห้อง 113 (ห้องราชพฤกษ์ 2) และห้อง 121 (ห้องราชพฤกษ์ 1)

 1. การให้บริการในห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งสามารถให้บริการแก่คณะครู นักเรียน และชุมชน 100 ท่าน
 2. การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียนเป็นการอำนวยความสะดวกในการบริการถึงห้องเรียน โดยนักเรียนไม่ต้องเคลื่อนย้ายที่เรียน

การบริการ

 1. การฉายวีดีทัศน์ (Video tape) ถ่ายภาพนิ่ง และบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 2. การให้บริการในการนำเสนอสื่อผ่านระบบโปรเจ็คเตอร์
 3. การให้บริการในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
 4. การให้บริการในการติดตั้งดูแลระบบเครื่องเสียง/สัญญาณโรงเรียน
 5. การให้บริการในการจัดซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
 6. การให้บริการสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน
 7. การให้บริการระบบโทรทัศน์โรงเรียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และนันทนาการ
 8. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนผ่าน PW CHANNEL

ระเบียบการใช้สถานที่และบริการ

 1. ขออนุญาตก่อนใช้
 2.  เขียนแบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องโสตทัศนศึกษา
 3. ขอใช้ห้องหรืออุปกรณ์ต่างๆล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 4. ช่วยกันรักษาความสะอาด ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง ไม่ทิ้งขยะบนพื้นห้อง ก่อนออกจากห้องช่วยกันจัดเก้าอี้ให้เป็นระเบียบทุกครั้ง และไม่ขีดเขียน กรีด ทำสกปรกบนเก้าอี้ที่นั่งหรือเล่นใดๆ ในห้อง

โสตทัศนศึกษา

 1. ไม่อนุญาตให้นำอาหารรับประทานในห้องโสตทัศนศึกษา
 2. ห้ามหยิบของใดๆออกจากห้องโสตทัศนศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. อยู่ในความสงบไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 4. การใช้อุปกรณ์ต่างๆเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดการเท่านั้น
 5. การซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์ใช้เวลาอย่างน้อย3 วัน

หมายเหตุ
ในกรณีที่มีผู้จองการใช้บริการในวันและเวลาเดียวกัน มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาผู้ที่แจ้งความจำนงลำดับแรกก่อน
 2. พิจารณากิจกรรมของส่วนรวมในโรงเรียนก่อน
 3. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของฝ่ายบริหาร

 

านอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

 1. ห้องเรียน นักเรียนที่มีหน้าที่รับผิดชอบต้องทำความสะอาดห้องเรียนตามที่ครูที่ปรึกษากำหนดไว้ ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มไปรับประทานในห้องเรียน
 2. โรงอาหาร นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษอาหารไว้บนโต๊ะอาหารหรือใต้โต๊ะให้สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจ ต้องสำรวมกิริยามารยาท ในการรับประทานอาหาร ไม่ส่งเสียงอึกทึกในโรงอาหารหรือขณะรับประทานอาหาร ไม่ขว้างปาเศษอาหารหรือสิ่งอื่นๆ ตลอดจนไม่นำภาชนะใดๆ ออกจากโรงอาหาร
 3. ห้องน้ำ ห้องส้วม นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในการใช้ไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้โดยมิได้ใช้ประโยชน์ และถ้าพบก๊อกน้ำใดถูกเปิดทิ้งไว้ ควรช่วยกันปิดทันที
 4. ห้องสมุด และห้องเรียนพิเศษอื่นๆ นักเรียนต้องรู้จักใช้ด้วยความระมัดระวังช่วยกันทะนุบำรุงและไม่ทำลายสิ่งของอันเป็นสมบัติของโรงเรียนให้ชำรุดเสียหาย
 5. ไฟฟ้าและพัดลม เมื่อเลิกใช้ห้องเรียนต้องปิดไฟฟ้าและพัดลมทุกครั้ง หากพบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวชำรุดขอให้แจ้งกับครูเพื่อทราบและแก้ไขต่อไป
 6. บริเวณโรงเรียน นักเรียนต้องไม่ทิ้งเศษกระดาษ เศษอาหาร เปลือกผลไม้ตามบริเวณโรงเรียนหรือถ้าเห็นก็ช่วยกันเก็บทิ้งลงถังขยะ เพื่อให้โรงเรียนสะอาด
 7. อาคารประหยัดพลังงาน เปิด เวลา 07.50 น. ปิดเวลา 17.00 น.
  7.1  ปิดประตูทุกครั้งที่เปิด เข้า-ออก
  7.2  ห้ามเปิดหน้าต่างโดยเด็ดขาด
  7.3  เมื่อออกจากห้องต้องปิดไฟ ปิดพัดลมทุกครั้ง
  7.4  การทำความสะอาดอาคารไม่ให้ใช้ไม้กวาด ให้ใช้ไม้ถูพื้นกำจัดฝุ่นเท่านั้น
  7.5  ห้ามนำอาหารทุกชนิดขึ้นอาคารเรียน
  7.6  ให้นักเรียนถอดรองเท้าและนำรองเท้าใส่ถุงสำหรับใส่รองเท้าทุกครั้งก่อนขึ้นอาคาร
  7.7 ห้ามนักเรียนถอดรองเท้าเดินนอกอาคารโดยเด็ดขาด

 

งานอนามัยโรงเรียน (พยาบาล) 

สถานที่ อาคาร จอน-จาค พูลเจริญ

กำหนดเวลาบริการ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. -15.00 น.
ระเบียบการใช้ห้องพยาบาล

 1. ก่อนเข้าห้องพยาบาลถอดรองเท้าไว้หน้าห้องให้เป็นระเบียบ
 2. ไม่อนุญาตให้นักเรียนนอนพักในคาบแรก ยกเว้นที่ป่วยหนักปัจจุบันทันด่วนเท่านั้น
 3. นักเรียนที่ป่วยมากจนไม่สามารถจะเรียนได้เท่านั้นขอสิทธิ์นอนพัก
 4. นักเรียนที่ป่วย หากต้องการนอนพักให้นักเรียนที่ป่วยมาขอใบอนุญาตนอนพักห้องพยาบาลจากครู ประจำห้องพยาบาลแล้วนำไปให้กับครูที่ปรึกษาหรือครูประจำวิชาอนุญาตก่อนแล้ว นำใบอนุญาตมาที่ห้องพยาบาลให้กับครูประจำห้องพยาบาลก่อนมานอนพัก
 5. ถ้านักเรียนรู้ตัวว่าป่วยไม่ควรมาโรงเรียน ควรจะปรึกษาแพทย์ หรือพักผ่อนที่บ้านจนหายเป็นปกติจึงมาโรงเรียน
 6. ก่อนเข้าห้องพยาบาลต้องขออนุญาตจากครูประจำห้องพยาบาลทุกครั้ง
 7. ห้ามนักเรียนหยิบยาหรือของใช้ในห้องพยาบาลเอง
 8. นักเรียนทีป่วยจะต้องพบครูประจำห้องพยาบาลด้วยตนเอง เพื่อจะได้ดูอาการและแนะนำให้ไปพบแพทย์ในกรณีที่ต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์
 9. ในรายที่นักเรียนป่วยมาก ทางโรงเรียนจะส่งโรงพยาบาลหรือส่งกลับบ้าน แล้วแต่กรณีโดยประสานกับผู้ปกครอง
 10. นักเรียนที่ขอนอนในห้องพยาบาลเป็นการชั่วคราว ไม่เกิน 2 คาบเรียน
  หากอาการไม่ดีขึ้นโรงเรียนจะติดต่อให้ผู้ปกครองรับนักเรียนไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลและพักผ่อนอยู่ที่บ้าน
 11. ยาของโรงเรียนเป็นยารักษาตามอาการเท่านั้น มิใช่การบำบัดรักษาเมื่อรับประทานเป็นประจำจะทำให้เกิดอันตราย
  และเป็นโรคได้หลายอย่าง เช่น โลหิตจาง โรคกระเพาะ ฯลฯ ฉะนั้นถ้าป่วยจากบ้านควรจะไปพบแพทย์
 12. นักเรียนต้องลงบันทึกคาบเรียนที่นักเรียนเข้าพักผ่อนในทะเบียนการใช้ ห้องพยาบาลและก่อนออกจากห้องพยาบาลให้ลงบันทึกเวลาออกจากห้องพยาบาลในแฟ้ม เช่นกัน
 13. ก่อนเข้าเรียนในคาบต่อไป จะต้องนำใบขอเข้าเรียนจากครูประจำห้องพยาบาลไปแสดงต่อครูประจำวิชาเพื่อแนบไว้กับสมุดบันทึกการสอน
 14. นักเรียนที่มารับบริการห้องพยาบาล เช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ต้องไม่ส่งเสียงดังเป็นการรบกวนนักเรียที่เจ็บป่วย

 

งานโภชนาการ

งานโภชนาการของโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวคือ เน้นทางด้านคุณภาพของอาหารและน้ำดื่มโรงเรียนบริหารจัดการเกี่ยวกับการรับ ประทานอาหารกลางวันของนักเรียนด้วยการจัดหาร้านจำหน่ายอาหารที่มีคุณภาพเข้า มาจำหน่าย โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยครู และนักเรียนเป็นผู้ควบคุมดูแลในด้านคุณภาพ ราคา และความสะอาด ฯลฯ โดยเน้นความถูกต้อง ตามหลักการสุขาภิบาลอาหาร นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดให้มีการประกวดร้านอาหารที่ได้คุณภาพ เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานของร้านค้าอีกด้วย

สถานที่ โรงอาหาร

บริการโรงอาหาร            เช้า 06:00น.- 07:40 น.

พักกลางวัน 10:50 น. -12:30 น.

ระเบียบการใช้โรงอาหาร

 1. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในเวลาที่กำหนด
 2. นักเรียนต้องเข้าแถวซื้ออาหารตามลำดับก่อนหลัง
 3. นักเรียนต้องรับประทานอาหารในบริเวณโรงอาหารเท่านั้น ห้ามรับประทานอาหารนอกบริเวณโรงอาหาร
 4. รับประทานอาหารเสร้จต้องนำภาชนะไปวางไว้ในที่ที่จัดเก็บ
 5. ห้ามนักเรียนทำลายหรือนำภาชนะออกนอกบริเวณโรงอาหาร
 6. นักเรียนต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษอาหารไว้บนโต๊ะหรือใต้โต๊ะอาหาร
 7. นักเรียนต้องสำรวมกิริยามารยาทในขณะรับประทานอาหารและไม่ส่งเสียงดังในโรงอาหาร

 

งานสัมพันธ์ชุมชน

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และบุคลากร การร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนจึงได้จัดทำกิจกรรมสัมพันธ์กับชุมชนในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การบริการชุมชน โรงเรียนให้บริการแก่ชุมชนทุกด้านเช่น อาคารสถานที่ บุคลากร ทรัพยากร ความรู้ การจัดการศึกษา การกุศล ให้ความร่วมมือในงานพิธีท้องถิ่นเป็นต้น
 2. ชุมชนบริการ ชุมชนให้บริการและสนับสนุนโรงเรียน ในด้านทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากร ความรู้ ความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

 

งานทุนการศึกษา

      โรงเรียนมีทุนปัจจัยพื้นฐานค่าอาหารกลางวัน ทุนการศึกษามอบแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียน และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่ผู้ปกครองนักเรียน โดยพิจารณาจากนักเรียนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 1. มีความประพฤติดี
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50  ขึ้นไป
 3. ครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โรงเรียน มีกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กูยืมเรียนตามระเบียบของกองทุนเงินให้กูยืมเพื่อการศึกษา ดังนี้

 1. กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. มีสัญชาติไทย
 3. ครอบครัวมีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
 4. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
 5. มีความรับผิดชอบที่จะใช้เงินคืนเมื่อถึงเวลากำหนด
 6. ความประพฤติดี

 

งานสวัสดิการโรงเรียน

งานสวัสดิการมีคณะกรรมการสวัสดิการเป็นผู้ดำเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนโดยตรงและโดยอ้อมสำหรับประโยชน์อ้อม เน้นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรในดรงเรียนการดำเนินงานสวัสดิการ มีดังนี้

 1. ดูแลประสานงานในการให้ความช่วยเหลือบุคลากรของโรงเรียนตามความเหมาะสม
 2. กำหนดหลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน นักเรียนผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน
 3. การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความศรัทธาในสถาบัน ความผูกพัน ความสามัคคีของบุคลากรในโรงเรียน
 4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนางาน

งานสวัสดิการโรงเรียน
มีคณะกรรมการดำเนินการร้านค้าสวัสดิการ เพื่อให้บริการแก่นักเรียน ดังนี้

1. จำหน่ายสมุด ชุดพลศึกษา เสื้อคณะสี กระเป๋านักเรียน ถุงใส่รองเท้า ณ ห้อง 111
2. จำหน่ายเครื่องดื่ม ขนม อาหารว่าง อุปกรณ์การเรียน ณ โรงอาหาร เวลาจำหน่าย 06:00 น.-07:40 น. 0และเวลา 10:50 น.-12:30 น.

 

ยินดี เต็มใจ ให้บริการ

แบบขอแจ้งซ่อม

แบบขอใช้นักการ

แบบขอใช้อาคารสถานที่ห้องประชุม

แบบขอใช้อาคารสถานที่หอประชุม
มงคลวุฒาจารย์

แบบขอใช้สถานที่ของบุคคลภายนอก

ใบขอเปลี่ยนเวร

ใบขอรถโรงเรียน

แบบขอยืมวัสดุคุรุภัณฑ์

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It