กลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารวิชาการ

วิสัยทัศน์
(vision)

‘กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ความเป็นไทยและสากล โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนานักเรียนสู่สากลอย่างยั่งยืน’

 

เป้าประสงค์

     ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์ มีความเป็นไทย มีทักษะชีวิต อยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีมาตรฐานสากลได้อย่างมีความสุข

 

นโยบาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี 2542 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 นโยบายโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

2. ส่งเสริมและพัฒนาครู – อาจารย์ ให้ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน

3. ยกระดับคุณภาพการเรียนให้นักเรียนเป็นเลิศวิชาการ, สื่อสารสองภาษา, ล้ำหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์

4. ส่งเสริมและพัฒนาครู – อาจารย์ นักเรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยและมีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม

 

ความภาคภูมิใจของเราชาวเขียวขาว

– ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน Ordinary National Education Test (โอเน็ต) มีดังนี้

 • กลุ่ม สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเท
 • กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 • กลุ่มสาระที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

– รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ การออกแบบวารสารความรู้ AEC ภาคภาษาอังกฤษ รับโล่จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

– ชนะเลิศการแข่งขันระดับเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556              ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาครระหว่าง วันที่ 24 – 26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556

 • การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6
 • การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1 – ม.3
 • การประกวดมารยาทไทย ม.1 – ม.3 และ ม.4 – ม.6
 • การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญและการแกะสลักผักผลไม้ ม.4 – ม.6

– รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันมัคคุเทศก์อาเซียน งานสัปดาห์อาเซียน  โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

– รางวัลชนะเลิศ ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส  รุ่นอายุ  12  ปี 15  ปีและ 18  ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ สพฐ.เกมส์  2555”  ระดับจังหวัดสมุทรปราการ

– รางวัลการแข่งขันเรือสลาลอมน้ำเรียนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

 • เหรียญทอง ประเภทเรือคยัคสลาลอมและประเภทเรือคยัค Touring มาราธอน 2,000  เมตร
 • เหรียญเงิน ประเภทเรือคยัค, เหรียญทองและเหรียญทองแดง ประเภทเรือแคนูสลาลอม

– กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ศรีสะเกษเกมส์  ครั้งที่  30 เรือคยัค 9 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  การแข่งขันกรรเชียงบก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี  2557

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันโครงการ “เยาวชนคนเก่ง” ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2556 ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.)

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  การแข่งขันการใช้โปรแกรม Open Office.org  Calc  ในการแก้โจทย์ปัญหา  มหาวิทยาลัยบูรพา

– รางวัลการแข่งขันความสามารถทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา  2556

 • การแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • รองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันนำเสนอและตอบปัญหาท่องเที่ยวไทย ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษา 2,000  บาท
 • ผลิตเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และทุนการศึกษา 1,000  บาท

เว็บไซต์กลุ่มบริหารวิชาการ

14061610100501579_14062610102109 14061610100501579_14062610102200

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It