กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุมากร พูลสนาม

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวชลนภัทร จันดำ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นายสมัชชา โกมลฐิตินันท์


นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี


นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์


นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง


นางมณีรัตน์ ปิณะถา


นางสาวกนกวรรณ สมีดี


นางสาวธิดาพร ภูละ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา สมภูมิ


นางสาวจุรีพร เฉลยมณี


นางสาวสุวิมล เงินคำ


นายณัฐวุฒิ มาทา


นางสาวอมราพร แจ้งสิน


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม