กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายนุกูล สมศรีทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


นางโสภิต แสนทวีสุข


นายสมัชชา โกมลฐิตินันท์


นางอุมากร พูลสนาม


นางสาวชลนภัทร จันดำ


นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี


นางสาวจิตราวดี กอสนธิ


นางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ


นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์


นางสาวสุปราณี เชื้อไทย


นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง


นางมณีรัตน์ ปิณะถา


นางสาวกนกวรรณ สมีดี


นางสาวธิดาพร ภูละ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา สมภูมิ


นางสาวจุรีพร เฉลยมณี


นางสาวสุวิมล เงินคำ


นายณัฐวุฒิ มาทา


นางสาวอมราพร แจ้งสิน


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป