การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

การดำเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่านักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่านักเรียนมีความสำคัญที่สุด การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ซึ่งโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน  โรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและชุมชนโดยการนำแผนงานโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจำปี  มีการจัดทำระเบียบการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและครูที่ปรึกษากิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน   มีการวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการ   มีสถานที่สำหรับปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน  มีการจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนาคณะกรรมการนักเรียนโดยการถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ทั้งจากรุ่นพี่และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน จากนั้นทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตยให้ดียิ่งขึ้นไป

 

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It