คณะผู้บริหาร

นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

 

นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธรณัส โสมนัส
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It