คณะผู้บริหาร

นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

.

นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

.

นายธรณัส โสมนัส
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

.

นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It