คณะผู้บริหาร

นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

.

นางภัทชนก มุสิกิจมณี
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ

.

นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

.

นายธรณัส โสมนัส
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It