ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

๑. นายประยูร สระน้ำ ตำแหน่ง ครูใหญ่ (๒๕๑๔ – ๒๕๑๙)

๒. นายแก้ว พบคีรี ตำแหน่ง ครูใหญ่ (๒๕๑๙ – ๒๕๑๙)

๓. นางสาวไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา ตำแหน่ง รักษาการฯครูใหญ่ (๒๕๑๙ – ๒๕๒๐)

๔. นายปรีชา ภู่กำจัด ตำแหน่ง อจญ. – ผู้อำนวยการ (๒๕๒๐-๒๕๒๙)

๕. นายสมพงษ์ ปุยพลทัน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๒๙ – ๒๕๓๒)

๖. นายเทอดศักดิ์ รัตนมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๓๒ – ๒๕๓๕)

๗. นายปัญญา คล้ายจันทร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๓๕ – ๒๕๓๙)

๘. นายปิติ ธรรมา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๓๙ – ๒๕๔๒)

๙. นางพิมลพร รอดเรืองศรี ตำแหน่ง รักษาการฯผู้อำนวยการ (๒๕๔๒ – ๒๕๔๓)

๑๐. นายบุญชู หวิงปัด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๔๓ – ๒๕๔๔)

๑๑. นายอภินันท์ เครือกาบ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๒๕๔๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)

๑๒. นางสาวปฏิมา พูนทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

๑๓. นายวุฒิชัย วันทมาตย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)

๑๔. นายไพรัตน์ ก้อนทองคำ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)

๑๕. นางสุภาพร รัตน์น้อย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ (๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน)

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It