บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

บุคลากรกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
หัวหน้ากลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์


นายชวนากร ศรีคำ


นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี


นางสาวปนัดดา นกแก้ว


นางสาวอารดา คำยา


นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร


นายกฤตยชญ์ เจริญสุข


นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์


นายสมพงษ์ ศลทอง


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป