บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายพินิจ จันทร์ดี


นางสาวประภาพร ดอกไม้


นางสาวสุทิสา เรืองกันท์


นางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ


นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น


นางสาวสาวิตรี ปราบนอก


นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์


นายฉัตรชัย ฤาวงค์


นางสาวอรนุช บุษบงก์


นางสาววรนุช เขตตลาด


นายจรัสพงษ์ ศึกสงคราม


นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล


นางสาวปาล์ม ฟองเอม


นางสาวลลิภัสร์ พุฒิธนันเกียรติ


นางสาวสรัญธรณ์ ไชยปิยพัทธ์


นางสาวกาญจน์ณัฏฐา นาคสมทรง


นางสาวปัทมาวดี คงเมือง


นางสาวจินตพร ยิ้มช้อย


นางอัมพร หนูน้อย


นายณัฐวัตร ทุมคำ


นางสาวพนิตานันท์ พิทักษ์วงษ์


คอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายชวนากร ศรีคำ


นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี


นางสาวปนัดดา นกแก้ว


นางสาวอารดา คำยา


นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร


นายกฤตยชญ์ เจริญสุข


นางสาวกรณษาภัค บุญญาวัฒน์


นายสมพงษ์ ศลทอง


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป