บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวประภาพร ดอกไม้

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา


นายพินิจ จันทร์ดี


นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์


นางสาวสุทิสา เรืองกันท์


นางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ


นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น


นางสาวสาวิตรี ปราบนอก


นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์


นายฉัตรชัย ฤาวงค์


นางสาวอรนุช บุษบงก์


นางสาวริญญภัสร์ พีรวรรณวิชญ์


นายจรัสพงษ์ ศึกสงคราม


นางสาวปาล์ม ฟองเอม


นางสาวลลิภัสร์ พุฒิธนันเกียรติ


นางสาวสรัญธรณ์ ไชยปิยพัทธ์


นางสาวจินตพร ยิ้มช้อย


นางอัมพร หนูน้อย


นายณัฐวัตร ทุมคำ


นางสาวพนิตานันท์ พิทักษ์วงษ์


คอมพิวเตอร์

นายพงษ์พันธ์ พุดสีเสน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายชวนากร ศรีคำ


นางสาวอทิตยา บุญมั่งมี


นางสาวปนัดดา นกแก้ว


นางสาวอารดา คำยา


นางสาวประณิธี รัตนวิจิตร


นายกฤตยชญ์ เจริญสุข


นายสมพงษ์ ศลทอง


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม