• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  • Home
  • บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ เหมือนศาสตร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นายพินิจ จันทร์ดี


นางสาวรำไพพรรณ จันทรเสนา


นางสาวประภาพร ดอกไม้


นางสาวสุทิสา เรืองกันท์


นางสาวน้ำทิพย์ บุญพาทำ


นายเกรียงศักดิ์ อย่างอิ่น


นางสาวสาวิตรี ปราบนอก


นางสาวรัตติกาล เทียนรัมย์


นายฉัตรชัย ฤาวงค์


นางสาวอรนุช บุษบงก์


นางสาววรนุช เขตตลาด


นายจรัสพงษ์ ศึกสงคราม


นายกฤษฎา มุ่งวัฒนา


นางสาวกนกวรรณ ประทุมกุล


นางสาวปาล์ม ฟองเอม


นางสาวมัทยา บุศศรีเจริญ


นางสาวธิติมา คำดี


นางสาววลีรัตน์ นาคสมทรง


นางสาวปัทมาวดี คงเมือง


นางสาวจินตพร ยิ้มช้อย


นางอัมพร หนูน้อย


นางสาวพรลภัทร พิทักษ์วงษ์


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม