บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางชุมแพ วีรบรรจง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางปิยพร ทองก้อน


นางจิราพรรณ เรืองพุทธ


นางสาวอารีย์ กุสะรัมย์


นางหทัยทิพย์ รอดดี


นายธวัชชัย เจริญกุล


นางสาวหัสฤทัย ธิมา


นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง


นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์


นายธนพัตต์ หมวกหลำ


นายมงคล โฮมพลงาม


นายปราโมทย์ ในชัยภูมิ


นางสาวกัญชรส จันทำ


นายเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา


นางสาวดาราพร รอดชม


นายรัฐนันท์ การกระสัง


นางสาวสุมิตรา ฝาเรือนดี


นางสาวจุฑามาศ ศรีตา


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป