• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

  • Home
  • บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนุชนาฏ โทนสังข์อินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางปิยพร ทองก้อน


นางจิราพรรณ เรืองพุทธ


นางสาวอารีย์ กุสะรัมย์


นางหทัยทิพย์ รอดดี


นางชุมแพ วีรบรรจง


นายธวัชชัย เจริญกุล


นางสาวหัสฤทัย ธิมา


นางสาวจิตรวดี นาวิกพันธุ์


นางสาววรุณยุภา แก้วสมทอง


นางสาวรดาริน กลิ่นจันทร์


นายมงคล โฮมพลงาม


นายปราโมทย์ ในชัยภูมิ


นางสาวกัญชรส จันทำ


นายเตชสิทธิ์ ป้อมบุบผา


นางสาวดาราพร รอดชม


นายรัฐนันท์ การกระสัง


นางสาวสุมิตรา ฝาเรือนดี


นายพีระพัฒน์ หมวกหลำ


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม