บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรางคณา ชั่งโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นายรามิล ปัญญพัทธ์


นางสาวกมลวรรณ สังข์ทอง


นางสาวศรีสุดา ปัจจะรักษ์


นายอภิชา พุ่มพวง


นายสุริยา ก่อบุญ


นายชินกร ศิริโยธา


นางสาวชื่นฤดี หรับหลี


นางสาววนิชญา เชียงน้อย


นางสาวนนนที รัศมีพันธ์


นางสาววรรณทิพย์ ใจมนต์


นางสาวอิงอร สิทธิจินดา


นายเฉลิมชาติ ภูผันผิน


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป