บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายรามิล ปัญญพัทธ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาววรางคณา ชั่งโต

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวกมลวรรณ สังข์ทอง


นายอภิชา พุ่มพวง


นายสุริยา ก่อบุญ


นายชินกร ศิริโยธา


นางสาวชื่นฤดี หรับหลี


นางสาววนิชญา เชียงน้อย


นางสาวนนนที รัศมีพันธ์


นางสาววรรณทิพย์ ใจมนต์


นางสาวอิงอร สิทธิจินดา


นายเฉลิมชาติ ภูผันผิน


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม