• พฤหัส. ก.ย. 23rd, 2021

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • Home
  • บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาววรางคณา ชั่งโต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางยุพิน ป่าตาล


นายรามิล ปัญญพัทธ์


นางสาวกมลวรรณ สังข์ทอง


นางสาวศรีสุดา ปัจจะรักษ์


นายอภิชา พุ่มพวง


นายสุริยา ก่อบุญ


นายชินกร ศิริโยธา


นางสาวชื่นฤดี หรับหลี


นางสาววนิชญา เชียงน้อย


นางสาวนนนที รัศมีพันธ์


นางสาววรรณทิพย์ ใจมนต์


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม