บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิโรจน์ เอี่ยมยิ้ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


นางสาววิรานุตร ศิวพิทักษ์


นางสาวพรสุรางค์ ช่างสมบูรณ์


นางหทัยชนก ไพโรจน์กิจตระกูล


นางอินทิรา นาสมบูรณ์


นางชัญญาศิกานต์ ศรีวิเชียร


นางสาวปานเลขา ปล้องทอง


นางสาวมัลลิกา ลอยวิเวก


นางสาวสุดารัตน์ วิสุทธิศาสตร์


นายสาริช รุ่งเรือง


นายพิมานแมน พลเยี่ยม


นางสาวณิชกมล สิทธิโฮ่ง


นายพีรพนธ์ แสงกุล


นางสาวประภัสสร จันทร์แสง


นางสาวคัทลียา วงศ์สุภา


นายศิรากร สีดา


นางชุติกาญจน์ สมบูรณ์


ว่าที่ รต.หญิงกาญจนา ไกรรุ่ง


นางสาวศศิธร พฤกษาเพชร


นางสาวนันทพร แก้วหาญ


นางสาวปิยาภรณ์ ลิ่มเงิน


นายธนัท โฆษิตสิริกุล


นางสาวภัทรสุดา อะโนรัมย์


นางสาวกชาภร เริงศักดาอมร


นางสาวจันทนา บรรจงดิษฐ์


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป