บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายฐิติวุฒิ โยทัยเที่ยง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


นายเฉลิมชัย อาจณรงค์


นายฉัตรพรรค์ มโนสุทธิฤทธิ์


ว่าที่ร้อยตรีธำรงค์ เดชเจริญ


ว่าที่ร้อยตรีหญิง ลักษณา หงษ์เส็ง


นางสาวสุกัญญา อินทรนิวาส


นายธนากร แก้วธรรม


นายรพีพัฒน์ ปัตลา


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม