บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายนุกูล สมศรีทรัพย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางโสภิต แสนทวีสุข


นายสมัชชา โกมลฐิตินันท์


นางอุมากร พูลสนาม


นางสาวชลนภัทร จันดำ


นางสาวธิดาพร ภูละ


นางสาวผกาพันธุ์ พราหมณี


นายประสิทธิ์ กุยประเสริฐ


นางสาวจิตราวดี กอสนธิ


นางสาวอาภาพร ผดุงเกียรติยศ


นายณัฐสิทธิ์ ชินวงค์


นางสาวกนกวรรณ สมีดี


นางมณีรัตน์ ปิณะถา


นางสาวอาภากร แจ้งสว่าง


นางสาวสุปราณี เชื้อไทย


ว่าที่ ร.ต.หญิงวนิดา สมภูมิ

อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About ณัฐสิทธิ์ ชินวงค์

Pin It