กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิริยะ ทองเต็ม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางรัชพิณ จิตแจ้ง


นางสาววรรษมน สุขสวัสดิ์


นางสาวลักขณา สาดอนขวาง


นายถาวร ไชยรัตน์


นายขวัญชัย โตสง่า


นายวรวุฒิ เฉียงกลาง


นางสาวญาณิกา ตั้งคำ


นายปพณฐ์ เกิดบัณฑิต


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

สิ่งที่คุณพลาดไป