บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายชุมพล ศรีเหรา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางรัชพิณ จิตแจ้ง


นายวิริยะ ทองเต็ม


นางสาววรรษมน สุขสวัสดิ์


นางสาวลักขณา สาดอนขวาง

นายถาวร ไชยรัตน์


นายขวัญชัย โตสง่า


นายวรวุฒิ เฉียงกลาง


นางสาวญาณิกา ตั้งคำ


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About สมพงษ์ ศลทอง

Pin It