กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายถาวร ไชยรัตน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายวิริยะ ทองเต็ม


นางสาววรรษมน สุขสวัสดิ์


นางสาวลักขณา สาดอนขวาง


นายขวัญชัย โตสง่า


นายวรวุฒิ เฉียงกลาง


นายปพณฐ์ เกิดบัณฑิต


นางสาววิภาพรรณ ศรีประจันทร์


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม