บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายคเณศน์ พึ่งอ่ำ


นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์


นางสาวอรทัย วัฒนจินดา


นางสาวจรัญญา พึ่งพงษ์


นางสาวศิริพร ศรีนาค


ว่าที่ ร.ต.หญิงนพรัตน์ แก้วสมนึก


นางสาวปรียาภัทร ปะโปตินัง


นางสาวณัฐจิยาน์ เอี่ยมยิ้ม


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม