บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายพสุธร แก้วพวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายสมเกียรติ บุญแจ่ม


นายคเณศน์ พึ่งอ่ำ


นางสาวยุวภาภรณ์ สุระคันธ์


นายธีระเศรษฐ์ อนุทรงศักดิ์


นางอมรรัตน์ กลิ่นอยู่


นางสาวอรทัย วัฒนจินดา


นางสาวจรัญญา พึ่งพงษ์


นางสาวศิริพร ศรีนาค


ว่าที่ ร.ต.หญิงนพรัตน์ แก้วสมนึก


นางสาวปรียาภัทร ปะโปตินัง


นางสาวณัฐจิยาน์ เอี่ยมยิ้ม


อัพเดทข้อมูลข่าวสารโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมได้ทางแฟนเพจโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It