บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการ

บุคลากรของกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุภาพร รัตน์น้อย
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

นางสาวอภัสรินทร์ จันทร
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ

 

 

About ประณิธี รัตนวิจิตร

Pin It