ข้อมูล และ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม (อัพเดท มีนาคม 2562)

ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
ข้อมูลทั่วไป
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 16 หมู่ 1 ถนนบางนา – ตราด กม.16 ต. บางโฉลง
อ.บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0-2312-7109
โทรสาร 0-2312-7110 e-mail: pw.pwschool@gmail.com website: www.pwschool.ac.th
เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ปัจจุบัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2514 ตั้งขึ้นในที่ดินของ นายจอน นางจาด พูลเจริญ ซึ่งได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จำนวน 18 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา และต่อมาได้มอบให้อีก 17 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา รวมเนื้อที่ 36 ไร่ 1 งาน 85 ตารางวา ตั้งอยู่ ณ บ้านบางโฉลง ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศเหนือ จรดที่ดินมูลนิธิจอน พูลเจริญ
ทิศใต้ จรดกับสถานีอนามัยตำบลบางโฉลง และลำชวดด้วน
ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะซอยอดุลศาสนการ
ทิศตะวันตก จรดคลองบางโฉลง

2. ข้อมูลผู้บริหาร
1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสุภาพร รัตน์น้อย โทรศัพท์ 02-312-7109 e-mail:  วุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 จนถึงปีปัจจุบัน
1) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน
2.1 นางภัทชนก มุสิกิจมณี วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ 09-1241-4362 e-mail : sd001@hotmail.com รับผิดชอบกลุ่มงบประมาณและบุคคล
2.2 นางสาวณกานดา พิชญาศรัทธาภัค วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(การบริหารการศึกษา) โทรศัพท์ 02-312-7109
รับผิดชอบกลุ่มบริการทั่วไป
2.3 นายธรนัส โสมนัส วุฒิการศึกษาสูงสุด สูงสุด ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 08-0565-5546 รับผิดชอบกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

3. ข้อมูลนักเรียน (10 มิถุนายน 2560)
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 2,546 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย หญิง

ม.1 13 286 276 562 43
ม.2 12 293 254 547 46
ม.3 12 237 252 489 41
ม.4 8 130 209 339 42
ม.5 8 149 155 304 38
ม.6 8 109 196 305 38
รวมทั้งหมด 61 1,204 1,342 2,546

4. จำนวนบุคลากร
4.1 ครู
• ผู้บริหาร 5 คน
• ครูผู้สอน(ข้าราชการ) 123 คน
• พนักงานราชการ 2 คน
• ครูผู้สอน(ครูอัตราจ้าง) 7 คน
• ครูต่างชาติ 10 คน
รวม 147 คน
4.2 เจ้าหน้าสำนักงาน 7 คน
4.3 ลูกจ้างประจำ 4 คน
4.4 ลูกจ้างชั่งคราว 12 คน
รวมบุคลากร 170 คน

– วุฒิทางการศึกษาของครู (ข้าราชการ) ปริญญาตรี 96 คน สูงกว่าปริญญาตรี 51 คน
– อายุเฉลี่ยของครู (ข้าราชการ) 35 ปี และประสบการณ์สอนเฉลี่ย 7 ปี

5. ข้อมูลอาคารสถานที่
อาคารเรียน จำนวน 4 หลัง ได้แก่
• อาคาร 424 ล (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลัง
• อาคาร 424 ล พิเศษ จำนวน 1 หลัง
• อาคาร 216 ล (ปรับปรุง) จำนวน 1 หลัง
• อาคาร 216 จำนวน 1 หลัง
อาคารประกอบ จำนวน 7 หลัง ได้แก่
• หอประชุม 101 ล/27 (พิเศษ) จำนวน 1 หลัง
• อาหารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 หลัง
• อาคารปกครอง,ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง
• อาคารแสดงผลผลิตของนักเรียน จำนวน 1 หลัง
• อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง
• โรงอาหารแบบ 002/1 จำนวน 1 หลัง
• อาคารพลศึกษา จำนวน 1 หลัง
• อาคารโดมร่มราชพฤกษ์ จำนวน 1 หลัง
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ได้แก่
• ส้วม จำนวน 4 หลัง
• สนามฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
• สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม
• สนามฟุตซอล จำนวน 1 สนาม
• สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน 1 สนาม

6. ข้อมูลงบประมาณ
งบประมาณ (รับ-จ่าย)
รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
เงินงบประมาณ 59,732,179 งบดำเนินการ 45,647,106
นอกงบประมาณ 5,691,595 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,491,595
เงินอื่นๆ (งบ อบต., งบ อบจ.) 1,060,000 – –
รวมรายรับ 66,483,774 รวมรายจ่าย 60,138,701

งบดำเนินการเงินเดือน เงินค่าจ้าง 45,647,106 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.66 ของรายรับ
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 14,491,595 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.80 ของรายรับ

7. สภาพชุมชนโดยรวม
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนหนาแน่นโดยการอพยพจากต่างจังหวัดเพื่อมาหางานทำ มีประชากรประมาณ 30,000 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ อาชีพหลักของชุมชน คือ โรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เนื่องจาก มีประชาชนจากต่างจังหวัดมาหางานทำส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือ งานประเพณีรับบัว งานศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพชร งานประจำปีวัดบางโฉลงใน
2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว 150,000บาทต่อปี จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน
3) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ เช่น วัดบางโฉลงใน วัดบางโฉลงนอก ศาลเจ้าพ่อคงเพชร สถานีอนามัยตำบลบางโฉลง โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค สนามบินสุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว ทำให้สะดวกในการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากทางวัด แต่อยู่ใกล้ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม จึงทำให้บางครั้งการสัญจรมีการติดขัด ไม่ค่อยสะดวก และมีข้อจำกัดของห้องเรียนเพราะไม่เพียงพอ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เผ้าประสงค์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของโรงเรียน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม แบ่งโครงสร้างการบริหารเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารงาน
งบประมาณ กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหาร แบบ PDCA โดยกำหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และนโยบายโรงเรียน ไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้ความรู้คู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโลโลยี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในปี 2563
พันธกิจ (Mission)
1.พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพด้านวิชาการเป็นเลิศวิชาการ สื่อสารหลายภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อพลโลก
2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ด้านพฤติกรรม คุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาเทคโนโลยี อาคารสถานที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม และ รู้เท่าทันโลก

เป้าหมาย (Goals)
เป้าหมายที่ 1 ด้านนักเรียน
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายในโรงเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.0 ทุกปี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนน O-Net เฉลี่ยสูงขึ้นอย่างน้อย 3 กลุ่มสาระ
3. การจบการศึกษาภาคบังคับ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของทุกปี
4. ผลสำเร็จของนักเรียนด้านการศึกษาต่อ ระดับอุดมศึกษา เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เป้าหมายที่ 2 ด้านครูและบุคลากร
1. มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติการสอน โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี
2. มีคุณธรรม จริยธรรม รักเมตตาศิษย์
3. ผ่านการอบรม พัฒนาอย่างน้อย คนละ 3 เรื่องต่อครั้งต่อปี

เป้าหมายที่ 3 ด้านอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม
1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พร้อมในการบริหารจัดการศึกษา
2. โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อม สะอาดร่มรื่น สวยงาม
เป้าหมายที่ 4 ด้านโรงเรียน
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนพระราชทาน
2. มีผู้ปกครองชุมชน ให้การยอมรับ ศรัทธา นำบุตรหลานมาเข้ารับการศึกษา ไม่น้อยว่า 2500 คน
ปรัชญาของโรงเรียน “วิชา วิเสโส โปตสฺส”
ค่านิยม (Value) ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน
อัตลักษณ์ ภาษาดี กีฬาเด่น
เอกลักษณ์ ลูก พ.ว. เก่ง กล้า ร่าเริง

นโยบาย (Policy)โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

1. ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาด้านภาษา ด้านการคิดคำนวณ และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง
2. ส่งเสริมพัฒนาครู ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน จัดการเรียนรู้เน้นการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
4. ส่งเสริมพัฒนายกระดับคุณภาพนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านภาษาอย่างหลากหลาย ทักษะการคิดคำนวณและเทคโนโลยี
6. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านสุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และ ความเป็นไทย
7. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียน ด้านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
8. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนักเรียน และความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
10. ส่งเสริมพัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม สะอาดร่มรื่น สวยงามให้เอื้อต่อการเรียนรู้
11. ส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
12. ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา การควบคุมภายในในการจัดซื้อ – จัดจ้าง ประหยัด โปร่งใส ตรวจสอบได้

**********************
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายทางด้านภาษา ทักษะการคำนวณ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2. การนำและการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาครูและบุคลากรให้ทันสมัยต่อการพัฒนาประเทศไทย เป็น 4.0
กลยุทธ์
1. การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
2. การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเน้นการใช้กระบวนการ PLC เป็นเครื่องมือ ในการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนายกระดับคุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์
1. การส่งเสริมพัฒนาด้านภาษา อังกฤษ จีน ภาษาอาเซียน
2. การส่งเสริมพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทักษะการคิดวิเคราะห์
3. การส่งเสริมพัฒนาด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
4. การส่งเสริมพัฒนา สุนทรียภาพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ความเป็นไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และประชาธิปไตยในโรงเรียน
6. การส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และความเป็นไทย
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนา อาคารสถานที่ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์
1. การพัฒนาห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีคยวามพร้อมในการการจัดการเรียนการสอน
ทั้งด้านเทคโนโลยีและการเป็นแหล่งเรียนรู้
2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และ สร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
กลยุทธ์
1. การนำโรงเรียน สู่… ชุมชน /ท้องถิ่น / สังคม
2. การรับ ชุมชน ท้องถิ่น สังคม สู่…โรงเรียน
3. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่าย / โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน

*********************


About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It