ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา    กรมสามัญศึกษา   ปัจจุบัน  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  7  เมษายน  2514   ตั้งขึ้นในที่ดินของนางจาด  พูลเจริญ  ซึ่งได้มอบที่ดินให้กรมสามัญศึกษา จำนวน  18  ไร่      2  งาน  78  ตารางวา  และต่อมาได้มอบให้อีก  17  ไร่  3  งาน  7  ตารางวา   รวมเป็นเนื้อที่  36  ไร่  1 งาน  85  ตารางวา   ตั้งอยู่  ณ  บ้านบางโฉลง   ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
– ทิศเหนือ จรดที่ดินมูลนิธิจอน  พูลเจริญ
– ทิศใต้  จรดกับสถานีอนามัยตำบลบางโฉลง  และลำชวดด้วน
– ทิศตะวันออก จรดถนนสาธารณะซอยอดุลศาสนการ
– ทิศตะวันตก จรดคลองบางโฉลง
โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2514
โดยเปิดทำการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 17  พฤษภาคม  2514  มีนายประยูร  สระน้ำ  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ที่ตั้ง  16  หมู่ 1  ซอยอดุลยศาสนการ   ถนนบางนา-ตราด  กม.16    ต.บางโฉลง    อ.บางพลี  จ. สมุทรปราการ  10540  โทร. 3127109, 3127362  โทรสาร  3127109

พื้นที่  36  ไร่   1  งาน  85  ตารางวา

อักษรย่อประจำโรงเรียน  ใช้อักษร   พ.ว.

สีประจำโรงเรียน       สีเขียว  – ขาว
• สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์ หรือพื้นที่ทางการเกษตร
• สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์

อุดมการณ์ของโรงเรียน ‘ สร้างปราการให้แกร่งกล้า    พัฒนาให้ก้าวไกล ‘

ตราประจำโรงเรียน ลักษณะเป็นตราสามเหลี่ยมลบมุม 2 ชั้น  ภายในมีรวงข้าวและใบข้าวใต้ใบข้าวมีพู่ปริญญา  ใต้รวงข้าวมีปรัชญาโรงเรียน
• รวงข้าวที่อยู่ในรูปสามเหลี่ยมลบมุม หมายถึง ลักษณะท้องที่
ที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหาร
• สายที่ห้อยพู่ปริญญา  หมายถึง  นักเรียนควรจะตั้งใจให้มีความรู้สูงหรือมีความรู้พอที่จะดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์  หรือ คูน

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธชินภาคี

สิ่งก่อสร้างที่ได้รับบริจาค
1. อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า 8  ล้านบาท  โดยนางเอี่ยม  สมนึก  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2543
2.  อาคารชด-อิ่ม  รอดดี   มูลค่า  800,000  บาท   โดยนายชด-นางอิ่ม  รอดดี  สร้างเมื่อพ.ศ. 2537
3.  อาคารแก้วสมนึกและครุภัณฑ์ภายใน   มูลค่า  1.2  ล้านบาท  โดยนายวิชัย-นางพิกุล   แก้วสมนึก  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537
4.  อาคารพยาบาล   มูลค่า  600,000  บาท  โดยทายาทปู่จอน – ย่าจาด  พูลเจริญ  สร้างเมื่อ  พ.ศ.2534
5.  หอพระ    มูลค่า  300,000  บาท    โดยนางแสวง  ตีทอง  สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

อาคารสถานที่

อาคาร จำนวนหลัง ประเภทเงินก่อสร้าง
• อาคารเรียน
–  อาคาร 424 ล พิเศษ 1  หลัง เงินงบประมาณ
–  อาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29) 1  หลัง เงินงบประมาณ
–  อาคาร 216 1  หลัง เงินงบประมาณ
–  อาคารเรียนชั่วคราว 4  หลัง เงินงบประมาณ

• อาคารประกอบ
–  หอประชุม 101 ล/27(พิเศษ) 1  หลัง เงินงบประมาณ
–  อาคารฝึกงาน  2  หลัง เงินงบประมาณ
–  อาคารหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 1  หลัง เงินบริจาค
–  อาคารปกครอง,ประชาสัมพันธ์ 1  หลัง เงินบริจาค
–  อาคารแสดงผลผลิตของนักเรียน 1  หลัง เงินบริจาค
–  อาคารพยาบาล 1  หลัง เงินบริจาค
–  โรงอาหารแบบ 002/1 1  หลัง เงินงบประมาณ
–   บ้านพักครู 2  หลัง เงินงบประมาณ

ลักษณะของชุมชน

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  ตั้งอยู่ในตำบลบางโฉลง  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของชุมชนดังนี้
1. ประวัติความเป็นมา
ชุมชนบางโฉลงตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เดิมเป็นสภาตำบล ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบล  และองค์การบริหารส่วนตำบล   พ.ศ. 2537  ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2538  มีที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ซอยรัตนราช  หมู่ที่ 7  ถนนบางนา-ตราด กม.18  ตำบลบางโฉลง  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  สำนักงานถาวร  ซึ่งอยู่ในระหว่างก่อสร้าง
ตั้งอยู่ที่  ซอยแสนสุข  หมู่ที่ 7  ถนนบางนา-ตราด  กม.17   ตำบลบางโฉลง   อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

2. ลักษณะที่ตั้งของอาณาเขตเนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  ตั้งอยู่สองฝั่งของถนนบางนา-ตราด   ช่วงกิโลเมตร
ที่  13  ถึง  กิโลเมตรที่ 19   โดยอยู่ห่างจากอำเภอบางพลี  ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 20,949 ไร่ หรือ 33.5 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
– ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลหนองปรือ   อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ
– ทิศใต้   ติดต่อกับคลองสำโรง   ตำบลบางปลา    อำเภอบางพลี   จังหวัดสมุทรปราการ
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลศรีษะจรเข้ใหญ่     กิ่งอำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ
– ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตำบลบางพลีใหญ่  และตำบลราชาเทวะ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ

3. ลักษณะภูมิประเทศ
มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม  กว้างใหญ่  ดินอุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  มีแม่น้ำลำคลองอยู่ทั่วไป  เดิมประชากรใช้พื้นที่ในการเกษตรได้ดี  แต่ปัจจุบันเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรม  ได้เข้ามาตั้งอยู่มากมาย  พื้นที่ส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม  หมู่บ้านจัดสรร  และอาคารพาณิชย์ต่าง ๆ

4.  ลักษณะภูมิอากาศ
อุณหภูมิในรอบปีหนึ่ง ๆ  ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก  ช่วงต้นปีกับปลายปีอากาศจะปลอดโปร่งและอบอุ่น คือช่วงระหว่างเดือนมกราคม–กุมภาพันธ์  กับช่วงเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม  ส่วนในช่วงกลางปีอากาศมักจะโปร่งและร้อน  โดยทั่วไปแล้ว  องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  อุณหภูมิค่อนข้างสูงตลอดปี เฉลี่ย 33.9  องศาเซลเซียส

5.  การปกครอง
แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน
– จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่ บ้าน จำนวน 10  หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
– จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  ที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตสุขาภิบาลบางพลี จำนวน 1 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่ 3

6.  ประชากร
ประชากรรวมทั้งสิ้น  จำนวน 23871  คน แยกเป็น
– ชาย 11,702 คน
– หญิง  12,169  คน
ความหนาแน่นเฉลี่ย  683  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

7.  ปูชนียสถาน  ที่เป็นที่เคารพสักการะในตำบลบางโฉลง
ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวตำบลบางโฉลง  มาเป็นเวลาช้านาน  มีการจัดงานประจำปีเพื่อบูชานมัสการ  เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  เป็นแม่ทัพ
ที่มีฝีมือในสมัยสุโขทัย     ชาวสุโขทัยได้จัดทำศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรขึ้นเพื่อเป็นที่สักการะบูชา  ต่อมาได้มีชาวบ้านในตำบลบางโฉลงได้เดินทางไปนมัสการศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  ที่จังหวัดสุโขทัย  ได้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน  จึงได้อัญเชิญให้เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  มาประดิษฐานที่ตำบลบางโฉลง  ซึ่งตามประวัติกล่าวว่าในแต่ละปี  เจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชรจะเสด็จมาประดิษฐที่ตำบลบางโฉลง  ปีละ 2 วัน  คือวันที่  22-23  เดือนเมษายนของทุกปี  ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางโฉลงด้านทิศตะวันตก  ศาลเจ้าพ่อหลวงคงเพ็ชร  ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางโฉลงด้านทิศตะวันตก หมู่ที่ 1   ตำบลบางโฉลง   อำเภอบางพลี    จังหวัดสมุทรปราการ

8.  สภาพทางเศรษฐกิจ
เดิมประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง มีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เนื่องจากพื้นที่อุดมสมบูรณ์  มีน้ำพอเหมาะแต่ในปัจจุบันได้มีการขยายตัวของโรงงานอุตสหกรรม  หมู่บ้านจัดสรรสนามกอล์ฟ  จึงทำให้พื้นที่ในการเกษตรน้อยลง ประชากรได้มีโอกาสประกอบอาชีพต่าง ๆ  ได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล  ซึ่งมีอาชีต่าง ๆ  ดังนี้
1. การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
2. การเกษตร
3. การพาณิชย์และอื่น ๆ

อนึ่งเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง  ได้มีโรงงานอุตสาหกรรม  ขยายตัวเข้ามามากจึงได้มีประชากรแฝงเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่เป็นจำนวนมาก  โดยประกอบอาชีพ รับจ้าง ใช้แรงงานในโรงงานอุตสหกรรม

About วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It