วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2563 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี มีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สื่อสารหลายภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. พัฒนานักเรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม
3. พัฒนาเทคโนโลยี อาคารสถานที่บรรยากาศสิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
4. พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยีในสังคมโลก

ค่านิยม

ยิ้มไหว้ ทักทายกัน

อัตลักษณ์

ภาษาดี กีฬาเด่น

เอกลักษณ์

ลูก พ.ว. เก่ง กล้า ร่าเริง

แหล่งข้อมูล

แหล่งสำรอง

สิ่งที่คุณพลาดไป