หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ

เอกสารแนบ log book

เอกสารแนบ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน

เอกสารแนบ การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการ

เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีการ

Comments are closed.