แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และพระราชวงศ์ และพระราชวงศ์ สำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือน

เอกสารแนบ  แนวทางเกี่ยวกับการถวายความเคารพ

Post By : ปนัดดา นกแก้ว

Pin It

Comments are closed.