แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

แบบฟอร์ม PLC .doc  แบบฟอร์ม PLC .pdf

Comments are closed.