แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย

วชก.04-แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ-4

วชก.05-แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ-80

วชก.07-บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ

วชก.06-บันทึกข้อความรายงานการทุจริตการสอบของนักเรียน

วชก.08-แบบตรวจทาน-สมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา-ปพ.5

วชก.10-แบบแจ้งปรับคะแนนกรณีนักเรียนมีผลการเรียน-“ร” (1)

วชก.09-บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนนักเรียนหลังการประกาศผลการเรียน

วชก.11-แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน-เป็น-ร-มส

วชก.12-ตัวอย่างบันทึกข้อความ-สรุปรายงานการส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค-ปลายภาค

วชก.13-บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนคาบแลกคาบ

วชก.14-คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

Comments are closed.