การมอบรางวัล ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 3 กันยายน 2562
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

เกียรติบัตรและรางวัลของห้องเรียน MEP และ
เกียรติบัตรและรางวัลจากงานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 3

รายชื่อผู้รับรางวัลกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

เรื่อง ผลการแข่งขันตอบคำถามจากสารานุกรมไทย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงพัชราพร ยืนยัง ม.1/8
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงเกวรินทร์ แสวงเงิน ม.1/8
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงธัญญาพร วิจิตรกุล ม.1/2

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงขนิษฐา หมื่นหาวงศ์ ม.2/12
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงวิชญาดา ปัจจากุล ม.2/12
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงเมย์ยาวีย์ ขันเงิน ม.2/12

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
รางวัลที่ 1 นางสาวฐานิดา ยอดอินทร์ ม.3/2
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา ม.3/2
รางวัลที่ 3 เด็กชายนิธิพัฒน์ บุญสุภาพ ม.3/9

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 
รางวัลที่ 1 นางสาวมนต์นภา สีดา ม.4/1
รางวัลที่ 2 นางสาววราภรณ์ ทับเปรม ม.4/1
รางวัลที่ 3 นางสาวปริญญา สานุกูล ม.4/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 
รางวัลที่ 1 นางสาวสุรัชติกาล หงษ์ทอง ม.5/1
รางวัลที่ 2 นางสาวสุนันทพร สุขคุ้ม ม.5/1
รางวัลที่ 3 นางสาวกิตติยา จันทร์เขียว ม.5/1

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ 1 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ ม.6/3
รางวัลที่ 2 นางสาวอริสา ชมมาลี ม.6/3
รางวัลที่ 3 นางสาวอภิญญา สามารถ ม.6/1

เรื่อง ผลการแข่งขันเปิดพจนานุกรม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอุษณียา บุญยอด ม.1/3
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงศิริประภา ทองคำยาน ม.1/8
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงปิยธิดา นะถา ม.1/8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลที่ 1 เด็กชายภานุพงศ์ สุขสมจิตร์ ม.2/7 
รางวัลที่ 2 เด็กชายธีรพงศ์ บุญเนตร ม.2/7
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงพัชรพร แก้วโกย ม.2/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ 1 เด็กชายอนาวิน บูรณะ ม.3/1
รางวัลที่ 2 นางสาวกมลวรรณ พิกุลณี ม.3/1
รางวัลที่ 3 เด็กชายธนพล หมื่นลือ ม.3/3

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ 1 นางสาวจิรประภา จันทิมี ม.4/1 
รางวัลที่ 2 นางสาวสิริวิมล ทัศน์จันทร์ ม.4/1
รางวัลที่ 3 นางสาวพรนภัส เจริญศรี ม.4/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ 1 นางสาวปิยมาศ กะรัมย์ ม.5/8
รางวัลที่ 2 นางสาวปิยธิดา คิดนุนาม ม.5/8
รางวัลที่ 3 นางสาวอารีรัตน์ พิละมาตย์ ม.5/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ 1 นางสาวบัณฑิตา อุ่นทรัพย์ ม.6/1
รางวัลที่ 2 นางสาวอภิญญา สามารถ ม.6/1
รางวัลที่ 3 นางสาวศิริวรรณ พุทธขันธ์ ม.6/3

เรื่อง ผลการแข่งขันสะกดคำไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงกรพัชร พัฒนะกุล ม.1/2 
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงขวัญจิรา ช่างบุ ม.1/8 
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงธันยพัต ทังไธสง ม.1/8

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงชลดา ต้นวงค์ ม.2/3 
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงพัชริน ทับสา ม.2/3 
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงญาณิศา รัตนะงาม ม.2/14

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ 1 นางสาวปิยาภรณ์ ภูมิวาลย์ ม.3/1 
รางวัลที่ 2 เด็กชายอนาวิน บูรณะ ม.3/1 
รางวัลที่ 3 นางสาวจรรยาพร ประดิษฐดวง ม.3/4

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ 1 นางสาวจิรประภา จันมิมา ม.4/1
รางวัลที่ 2 นางสาวธิฌาภา ทาจำปา ม.4/1 
รางวัลที่ 3 นางสาวมนต์นภา สีดา ม.4/1

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ 1 นางสาวอารีรัตน์ พิลามาตย์ ม.5/1
รางวัลที่ 2 นายอนุสรณ์ เอี่ยมยิ้ม ม.5/7
รางวัลที่ 3 นายคุณวุฒิ ท้วมประเสริฐ ม.5/7

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ 1 นางสาวณัฐณิชา มุดพบสิน ม.6/2
รางวัลที่ 2 นายสุกฤต มาจันทร์ ม.6/2
รางวัลที่ 3 นายกิตติธร ยศศรี ม.6/6

เรื่อง ผลการแข่งขันบันทึกรักการอ่านแสนสวย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอภิชญา กิจสมัคร ม.1/15
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงปาลิตา ปิ่นศิริ ม.1/14
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงญาดา คุดวิคิด ม.1/15

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงปิยบุตร เมืองคำ ม.2/4
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงฐิติพัชร ทรัพย์โสม ม.2/13
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงศิริพรรณ โขนงน้อย ม.2/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ 1 นางสาวธนพร สีสอาด ม.3/4
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงพรชนก อนัคทัศน์ ม.3/8 
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงปัทมา สหุนัน ม.3/3 

เรื่อง ผลการแข่งขันวาดภาพห้องสมุดในฝัน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงรดามณี แก้วพวง ม.1/1
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสุรพิชญา นามยศ ม.1/8
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงปิรันธยา บัวไขย ม.1/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงอัจฉราวดี เรืองฤทธิ์ ม.3/2
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทนา ม.3/2
รางวัลที่ 3 นางสาวชวรีย์ มิ่งคะโน ม.3/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ 1 นางสาวธีรนันท์ เสริมเผือก ม.4/2
รางวัลที่ 2 นางสาวชัญญานุช ไหมพรหม ม.4/2

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รางวัลที่ 1 นางสาวพิชญาวี ทวีผ่อง ม.5/6
รางวัลที่ 2 นางสาวณัฐกาญจน์ แดงประสิทธิ์ ม.5/4

เรื่อง ผลการประกวดคำขวัญห้องสมุด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รางวัลที่ 1 เด็กหญิงดลยา ขะวงษ์ ม.1/6
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงสุปรียา สายแวว ม.1/10
รางวัลที่ 3 เด็กหญิงวิภาพร ศรีหอมกลิ่น ม.1/5

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รางวัลที่ 1 นางสาวฐานิดา ยอดอินทร์ ม.3/2
รางวัลที่ 2 เด็กหญิงเขมิกา พึ่งพา ม.3/9
รางวัลที่ 3 นางสาวนภสร ภูมี ม.3/13

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
รางวัลที่ 1 นางสาวพุธิตา ใจเอื้อ ม.4/8


ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
รางวัลที่ 1 นางสาวนริศรา เทพณรงค์ ม.6/4
รางวัลที่ 2 นางสาวขวัญจิรา ธารินธนบดี ม.6/4

เรื่อง ผลการแข่งขันแฟนพันธ์แท้ (โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม)
ระดับชั้นมัธยมที่ 1-2
1. เด็กหญิงกนกพร วงศ์พรม ม.2/8

ระดับชั้นมัธยมที่ 3-6 
1. นายพีระยุทธ อัตตะสาระ ม.3/9

Comments are closed.