โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
เต้นแอโรบิกออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

Comments are closed.