หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5
6 มีนาคม 2563
ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ภาพจากคณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุรครูรัฐนันท์

Comments are closed.