อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยคณะพระธรรมวิทยากรครอบครัวบรรลือธรรมร่วมกับคณะพระธรรมวิทยากรวัดบางโฉลงใน

read more

Post By : วัชรพัฐ มะธิตะโน

Pin It

Comments are closed.