หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน ปพ.5

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจทาน ปพ.5
12 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูรัฐนันท์ การกระสัง และคุณครูสมพงษ์ ศลทอง

Comments are closed.