แนะนำบุคลากรครูใหม่ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

แนะนำบุคลากรครูใหม่ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
1 ธันวาคม 2563
ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

นายธพลศจกรณ์ พิมพิชัยธกุล
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ

นายธนัท โฆษิตสิริกุล
วิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภารดี พันธ์หอม
วิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริมา แซ่จวง
วิชาภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รูปภาพจากไลน์รูปกิจกรรมโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โดย คุณครูสุทิสา เรืองกันท์

Comments are closed.