• พุธ. ต.ค. 27th, 2021

เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขั้นตอนการยื่นคำร้อง

  1. กรอกข้อมูลใน link ผ่านหน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน
  2. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันคำร้องในระบบ
  3. เมื่อยื่นคำร้องเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้
    3.1 ให้ตรวจสอบสถานะและวันที่นัดรับเอกสารในหน้าเว็ปไซต์ของโรงเรียน
    3.2 เตรียมรูปถ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบ ขนาด 1.5 นิ้ว (ใช้จำนวนตามเอกสารที่ยื่นขอ) มายื่นในวันที่นัดรับเอกสาร
  4. โรงเรียนจะใช้เวลาออกเอกสาร ประมาณ 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  5. กรณีมีปัญหาในการขอรับเอกสารให้โทรติดต่อประสานกับงานทะเบียน กลุ่มบริหารวิชาการ โทรศัพท์หมายเลข 02-312-7341 เวลา 08.30-16.30 น. ของวันทำการ

ยื่นคำร้องได้ที่ 👇
https://forms.gle/7Wjwhz7GWGhAuWzL7

ตรวจสอบสถานะของเอกสาร ได้ที่ 👇
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MlojIn1zKMUUSVGAP5h27c1vgXc1hYBfoSTc6aJq3DQ/edit