• พุธ. ต.ค. 27th, 2021

ประชาสัมพันธ์การเรียนซ้ำปีการศึกษา 1/2564 ครั้งที่ 2

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนซ้ำ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

  1. นักเรียนตรวจสอบผลการเรียนที่ติดค้างในระบบ SGS
  2. นักเรียนเข้า link ลงทะเบียนเรียนซ้ำ https://forms.gle/uRnTkBYujVetgL2b8 และบันทึกข้อมูล ดังนี้
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ลงทะเบียนเรียนซ้ำ
    ส่วนที่ 2 ข้อมูลวิชาเรียนที่ลงทะเบียน ในส่วนนี้ผู้ลงทะเบียนต้องมีข้อมูล รหัสวิชา ชื่อวิชา และชื่อครูผู้สอน โดยระบบจะอนุญาตให้ลงทะเบียนได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายวิชา
  3. ตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันข้อมูล
  4. ระบบจะส่งเอกสารยืนยันการลงทะเบียนให้ทางอีเมลหลังจากที่นักเรียนลงทะเบียนสำเร็จ
  5. หากนักเรียนได้รับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ขอให้เข้าไปโหลดเอกสาร “หลักฐานการเรียนซ้ำ”https://drive.google.com/file/d/1Eon9E4alCDGfN87jNpWXn800qqypIttU/view และให้พิมพ์ตามจำนวนรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
  6. เมื่อจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานการลงทะเบียนครบแล้วให้ติดต่อครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาเพื่อเข้าเรียนทันที

👉เปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

👉ปิดรับลงทะเบียน เวลา 15.30 ของวันที่ 6 สิงหาคม 2564

ตารางเรียนซ้ำ

<<หลักฐานการเรียนซ้ำ>> เป็นเอกสารที่นักเรียนใช้บันทึกข้อมูลการเรียนแต่ละครั้งจนครบชั่วโมงเรียนตามโครงสร้างหลักสูตร ใช้บันทึกข้อมูลการเรียนรหัสวิชาละ 1 ใบ เมื่อนักเรียนเรียนครบชั่วโมงแล้ว ให้ครูผู้สอนประเมินผลและตัดสินผลการเรียน บันทึกข้อมูลการให้คะแนน ตัดส่วนที่ 1 ให้นักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน และส่งส่วนที่ 2 ให้กลุ่มบริหารวิชาการ ตามปฏิทินการส่งผลการเรียนซ้ำ