อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

อบรมคุณธรรมจริธรรมคณะนักเรียนโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โดยคณะพระธรรมวิทยากรครอบครัวบรรลือธรรมร่วมกับคณะพระธรรมวิทยากรวัดบางโฉลงใน...