คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระ...

คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง...