หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีว...

เอกสารแนบ log book เอกสารแนบ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน เอกสารแนบ การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของข้าราชการ เอกสารแนบ หลักเกณฑ์และวิธีการ...

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐาน...

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ และโปรแกรมการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) พร้อมคู่มือการใช้โปรแกรม เอกสารแนบแบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ เอกสารแนบว21_หนังสือเ...

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561...

แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกสารแนบ แบบรายงานผลการอบรม ตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปีการศึกษา 2561...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ...

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ เอกสารแนบ 1428 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาวิชาการ...

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น...

ประชาสัมพันธ์รับโอนข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการครูประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เอกสารแนบ 1379 รับโอนข้าราชการ...

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชี...

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ระเบียบ วินัย และจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมมงคลวุฒาจารย์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วิทยากร คือ นายอุดม อินทรเวศน์วิไล ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อํานวยการภาร...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนพูลเจริญวิทยา...

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร 500 ที่นั่ง โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เอกสารที่ 1 คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด   เอกสารที่ 2 คลิกที่รูปภาพเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด          ...