แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2561...

ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรุ้รายชั่วโมง ปฏิทินวิชาการ ภาค 2 ปี2561 แบบฟร์อม วชก.01-โครงการสอน ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย แบบฟร์อม วชก.02-แผนการจัดการเรียนรู้ วชก.04-แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ-4 วชก.05-แบบ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ณ ห้องราชพฤกษ์ 1 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิช...

แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม แบบฟอร์ม PLC .doc  แบบฟอร์ม PLC .pdf...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊ค ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาค...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊ค ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้เลยค่ะ กรอกตรงคุณลักษณะข้อที่ 4 รายชื่อนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊คไม่ผ่าน1-2561...

แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561

แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561 วชก.01 โครงการสอน วชก.01 โครงการสอน วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้ วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้ วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน วชก.04 แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 4 วชก....