ไฟล์บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้...

บันทึกข้อความส่งโครงการจัดการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับปรับปรุงแก้ไข 31 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ ไฟล์บันทึกข้อความโครงการจัดการเรียนรู้ ไฟล์บันทึกข้อความแผนการจัดการเรียนรู้ แจ้งประกาศโดยคุณครูเตชสิท...

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2...

เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 และแบบฟอร์มการเขียนรายงาน การศึกษาค้นคว้า ดาวน์โหลดไฟล์ เกณฑ์การประเมินโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 แบบฟอร์มการเขียน...

ไฟล์ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 2563...

ดาวน์โหลด ไฟล์ผลสัมฤทธิ์รายบุคคล 2563 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูจีน รวมไฟล์เอกสารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนท...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่ค่ะ...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนท...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านได้ที่นี่ค่ะ...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนท...

สรุปรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ข้อที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านได้ที่นี่ค่ะ...