การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเร...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง...

วันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูป...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รางวัลกีฬารักบี้ฟุตบอล และกิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่า...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพได้ที่นี่ ดูรูปภาพได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีกา...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระ...

การมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562...

ารมอบรางวัล ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562คนดีศรีพูลเจริญณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ ภาพที่คัดเลือกมาลง ส่วนหนึ่งนำมาจากที่นี่...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...

ค่ายกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม EIS และทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 256216-17 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม วันที่ 16 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 วันที่ 17 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562...

การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...