การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องราชพฤกษ์ 2 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

พิธีแจกเงินปัจจัยพื้นฐานค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559...

พิธีแจกเงินปัจจัยพื้นฐานค่าอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยนักเรียนที่ได้รับเงินนี้คือนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีฐานะยากจนแต่มีความประพฤติดีหรือมีความสามารถพิเศษ ทุนละ 1,500 บาท...

อบรมการใช้ไอแพด

กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ร่วมกับวิทยากรจาก บ.แอปเปิล ได้จัดอบรมการใช้ไอแพดให้กับตัวแทนคุณครูที่สอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์ โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการนำไอแพดมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตัวอย่...

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ – เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

การมอบเกียรติบัตร ประจำวันที่ 6 กันยายน 2559...

ท่านผู้อำนวยการไพรัตน์ ก้อนทองคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันสัปดาห์ห้องสมุด การแข่งขันเรือพาย กิจกรรม Young Energy P.W.  และการแข่งขันภาษาจีน...

งานย้อนรอยวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง และ งานตลาดนัดวิชาการ...

งานย้อนรอยวิถีไทย ตลาดน้ำบางโฉลง และ งานตลาดนัดวิชาการ จัดขึ้นในวันที่ 30 สิงหาคม 2559 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การขายอาหาร เครื่องดื่ม การแสดงการละเล่น ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายของโ...