สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ขอใช้สถานที่อบรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ขอใช้สถานที่อบรม
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจึงขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จัดการอบรมในวันและเวลาดังในเอกสารแนบ

Comments are closed.