Latest Post

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครู ชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา) การมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2566

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)​ ปีการศึกษา 2565

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึ…

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ครั้งที่ 11/2565

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา โร…

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๓/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีปร…

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเ…

ประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗โครงการจัดจ้างบุคลากรทั่วไป (จ้างเหมาบริการครู ชาวต่างประเทศเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘ อัตรา)

ประกาศ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม…

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีแนวโน้มไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้นและ นักเรียนที่ไม่จบการศึกษาพร้อมรุ่น ปีการศึกษา 2566

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่ม…

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เช่าพื้นที่จำหน่ายอาหารในโรงอาหารของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม …

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนทั่วไป โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม

การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษ…