ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการ Mini English Program ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนพูลเจร…

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโครงการ Mini English Program ปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนพูลเจร…

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารสถานที่ (ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เรียนแบบ ๓๒๔ ล. ตอกเข็ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพูลเจร…

ประกาศโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนพูล เจริญวิทยาคม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพูลเจร…

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)

การรับสมัครบุคคลเพื่…

การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 “วันพบครูของลูก”

โรงเรียนพูลเจริญวิทย…

การแจกหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

การแจกหนังสือเรียนตา…

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

การปฐมนิเทศนักเรียนร…

การอบรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนมัธยมศึกษาที่มีภาวะอารมณ์ซึมเศร้า”

การอบรมพัฒนาบุคลากรเ…

ในนามโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์รถฉีดพ่นน้ำพร้อมบุคลากรในสังกัดของท่าน เข้ามาช่วยโรงเรียนทำความสะอาดอาคารสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน เพื่อต้อนรับการเปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2566 ในวันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2566

ในนามโรงเรียนพูลเจริ…

สิ่งที่คุณพลาดไป