แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561

แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561

วชก.01 โครงการสอน
วชก.01 โครงการสอน
วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้
วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้
วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน
วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน
วชก.04 แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 4
วชก.04 แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 4
วชก.05 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
วชก.05 แบบแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80
วชก.06 บันทึกข้อความรายงานการทุจริตการสอบของนักเรียน
วชก.06 บันทึกข้อความรายงานการทุจริตการสอบของนักเรียน
วชก.07 บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
วชก.07 บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ
วชก.08 แบบตรวจทาน สมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)
วชก.08 แบบตรวจทาน สมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)
วชก.09 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนนักเรียนหลังการประกาศผลการเรียน
วชก.09 บันทึกข้อความขอแก้ไขผลการเรียนนักเรียนหลังการประกาศผลการเรียน
วชก.10 แบบแจ้งปรับคะแนนกรณีนักเรียนมีผลการเรียน “ร”
วชก.10 แบบแจ้งปรับคะแนนกรณีนักเรียนมีผลการเรียน “ร”
วชก.11 แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น ร มส
วชก.11 แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น ร มส
วชก.12 ตัวอย่างบันทึกข้อความ สรุปรายงานการส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาค
วชก.12 ตัวอย่างบันทึกข้อความ สรุปรายงานการส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค ปลายภาค
วชก.13 บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนคาบแลกคาบ
วชก.13 บันทึกข้อความขออนุญาตเปลี่ยนคาบแลกคาบ
วชก.14 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค
วชก.14 คำร้องขอมีสิทธิ์สอบปลายภาค

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดทั้งหมด

 

หมายเหตุ แผนการสอน ใช้รูปแบบเดิมค่ะ

ปกแผน-2.59
ปกแผน-2.59
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรุ้
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรุ้
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย
ฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย

 

Comments are closed.