รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊ค ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาค...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊ค ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อได้เลยค่ะ กรอกตรงคุณลักษณะข้อที่ 4 รายชื่อนักเรียนที่ยืมหนังสือและอีบุ๊คไม่ผ่าน1-2561...

แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561

แบบฟอร์มเอกสารวิชาการ 2561 วชก.01 โครงการสอน วชก.01 โครงการสอน วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้ วชก.02 แผนการจัดการเรียนรู้ วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน วชก.03 วิจัยในชั้นเรียน วชก.04 แบบรายงานแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์ข้อ 4 วชก....

การตรวจ ปพ.5 ของทุกกลุ่มสาระ...

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และวัดผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระร่วมประชุมเพื่อตรวจ ปพ.5 วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 น. ห้อง 127 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม   ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่นี่...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ผ่านคุณลักษณะอั...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ที่นี่นะคะ รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์-2-2560...

รายละเอียดการเรียนซ้ำ

ทุกภาคการศึกษา รีบมาลงทะเบียนที่ฝ่ายวิชาการด่วนเลยค่ะ รายชื่อตามนี้นะคะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6...

รายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุ ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภ...

ดาวน์โหลดรายงานนักเรียนที่ยืมหนังสือและโสตวัสดุ ไม่ผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559...