การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB และการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Math-Science) ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563

การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 MEP & HUB ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

และการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP (Math-Science) ระดับชั้น ม.4
ประจำปีการศึกษา 2563
วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

มีการตรวจคัดกรองนักเรียนทุกคนเพื่อสุขอนามัยที่ดี ก่อนการสอบ
อำนวยการโดย ผอ.สุภาพร รัตน์น้อย และ รอง ผอ. ณกานดา พิชญาสัทธาภัค

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1

ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2

Comments are closed.