การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ภาพจากคุณครูสมพงษ์ ศลทอง ในกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจร...

Mini English Program ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์...

Mini English Program ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ “Young Thinking Innovation & Project Camp (STEAM Education) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (MEP ม.4-6) วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง...

ค่ายเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาภาษาไทย...

ค่ายเปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 14 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเร...

การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน “ครูไทย 4.0 สู่การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning” ปีการศึกษา 2562 วันที่ 10, 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง...

วันพ่อแห่งชาติ5 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง ภาพจากกลุ่มไลน์คณะครูโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562...

วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 1 ดูรูปภาพอื่น ๆ ได้ที่นี่ แหล่งที่ 2 ดูรูป...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม รางวัลกีฬารักบี้ฟุตบอล และกิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรมห้องสมุด รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล กิจกรรมยอดนักอ่า...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562...

การมอบรางวัลประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562ณ โดมร่มราชพฤกษ์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม ดูรูปภาพได้ที่นี่ ดูรูปภาพได้ที่นี่ แหล่งที่ 2...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีกา...

การเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3ประจำปีการศึกษา 2562วันที่ 21 – 23 พฤศจิกายน 2562ม.1 ณ ค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ม. 2 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระ...